บริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
ที่ตั้งสำนักงาน 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000179
โทรศัพท์ 038-160707
โทรสาร 033-047348
ตลาด mai
วันที่ซื้อขายวันแรก 15 มกราคม 2558
รายละเอียดเกี่ยวกับทุนหุ้นสามัญ (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 387,470,188.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 315,391,514.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 387,470,188 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 315,391,514 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1 : 1
ข้อมูล Filling คลิกที่นี่