ข่าวและกิจกรรม

18 ม.ค. 2561
618

NDR จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ประธานคณะกรรมการ (คนที่ 4 ) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากซ้าย) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ (คนที่ 2 จากซ้าย) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ (คนที่ 1 จากซ้าย) ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (คนที่ 3 จากขวา) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (คนที่ 2 จากขวา) และนายโกวิท คริสธานินทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (คนที่ 1 จากขวา) พร้อมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ