รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1 BANK OF SINGAPORE LIMITED 78,695,100 24.95
2 นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 75,093,202 23.81
3 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา 73,021,912 23.15
4 นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 15,432,300 4.89
5 น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี 6,441,900 2.04
6 นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 5,200,000 1.65
7 นายธีรพล สินไชย 4,450,000 1.41
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,079,606 0.98
9 นางเกษสุรีย์ สุนทร 3,005,087 0.95
10 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 50,972,407 16.17
รวม 315,391,514 100.00