รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา 66,216,500 24.45
2 นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 63,076,100 23.29
3 BANK OF SINGAPORE LIMITED 55,000,000 20.31
4 น.ส.ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 14,252,000 5.26
5 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 5,448,000 2.01
6 นายธีรพล สินไชย 5,370,000 1.98
7 นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 5,060,000 1.87
8 น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี 3,457,000 1.28
9 นางเกษสุรีย์ สุนทร 2,875,500 1.06
10 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 50,094,900 18.49
รวม 270,850,000.00 100.00