รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา 65,541,500 30.48
2 นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 62,576,100 29.11
3 นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 14,252,000 6.63
4 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 7,152,400 3.33
5 นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 5,000,000 2.33
6 นางเกษสุรีย์ สุนทร 2,212,300 1.03
7 นายธีรพล สินไชย 1,617,900 0.75
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,083,600 0.50
9 น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี 1,050,000 0.49
10 นางวรรณดี เอกอุดมสิน 1,000,000 0.47
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 53,514,200 24.89
รวม 215,000,000 100.00