นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมงานที่บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 13 มิ.ย. 65

ND Rubber ขอขอบคุณ คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมรับฟังความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง กระบวนการผลิตยางรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

 

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน 1

 

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน2

 

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน7

 

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน8

 

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน9

 

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน 4

 

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน12

 

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เยี่ยมชมโรงงาน11