องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อพัฒนาต้นแบบของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (CE-EEC)

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ND Rubber ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อพัฒนาต้นแบบของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC ภายใต้ชื่อโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-EEC) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี