ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
  • มหาบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรม

  • หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • ปี 2559 –ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปี 2559-ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  • ปี 2555-2559 : รองคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)