นายบุญหลาย จำปารัตน์

กรรมการบริษัท/ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

การศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การอบรม

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • 0.0003% (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)