นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

  • หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ปิโตรเลียม จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)