นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ

ประธานกรรมการบริษัท

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม

  • หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • ปี 2539-ปัจจุบัน : ผู้จัดการ หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • เป็นน้องเขยของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
  • เป็นน้าเขยของนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562)