นายโกวิท คริสธานินทร์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

  • หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • ปี 2544 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)