Mr. Marco Low Peng Kiat

กรรมการบริษัท

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ City University ประเทศอังกฤษ

การอบรม

  • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • ปัจจุบัน : กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)