ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

 
บริษัทบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
ที่ตั้งสำนักงาน129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เลขทะเบียนบริษัท0107557000179
โทรศัพท์038-160707
โทรสาร033-047348
ตลาดmai
วันที่ซื้อขายวันแรก15 มกราคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนทุน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ1.00 บาท

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน

433,614,392.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

346,891,514.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียน

– บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

– บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น (ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นจดทะเบียน

346,891,514 หุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว

346,891,514 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

จำนวนหุ้นจดทะเบียน

– หุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว

– หุ้น
สิทธิออกเสียง1 : 1
ข้อมูล Fillingคลิกที่นี่