นางสาวกฤตยวรรณ กุ้งมะเริง

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

การอบรม

  • นักบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมย์

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • 2558 – 2566 : ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินบริษัท เอ็มเอเอ็กซ์(ประเทศไทย)
  • 2566 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี