นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

การศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    วิทยาล้ยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

การอบรม

  • หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
  • หลักสูตรการคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • หลักสูตร Work and Well-being during COVID-19

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • 2556 – 2562 : รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  • 2563 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี