นางสาวอัจฉรา สระทองโต

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายในประเทศและการตลาด

การศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

การอบรม

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • ปี 2562 – 2565 : หัวหน้าแผนกขายในประเทศ
  • ปี 2565 – 2566 : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายในประเทศ
  • ปี 2566 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายในประเทศและการตลาด บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี