นายดำรงเกียรติ พาสร้อย

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักร

การศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาล้ยสยาม

การอบรม

  • หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
  • หลักสูตรการคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • หลักสูตรแนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

  • 2541 – 2562 : ผู้จัดการหน่วยงานไฟฟ้ากำลัง
  • ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักร บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

  • ไม่มี

การถือหุ้น ใน NDR

  • ไม่มี