ความเป็นมา

ปี 2535

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด โดย N.D. ย่อมาจาก New Development เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อไป

ปี 2537 -2542

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็น 80 ล้าน และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2542

เข้าสู่อุตสาหกรรม ผลิตยางรถจักรยานยนต์ (เริ่มต้นผลิตและจัดจำหน่าย ยางในภายใต้เครื่องหมายการค้า N. D. RUBBER)

ปี 2543

ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย , พม่า, ลาว, ฟิลิปปินส์ และ อินเดีย เป็นต้น

ปี 2546

นำผลิตภัณฑ์ยางนอกชนิดมีสีออกสู่ตลาดภายในประเทศซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากความแตกต่างของแบรนด์ จึงทำให้ตราสินค้า N. D. RUBBER เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มวัยรุ่น และในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ด้วย

ปี 2548

เข้าสู่ธุรกิจการค้าในรูปแบบ OEM ให้กับผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ยักษ์ใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ภายใต้แบรนด์ FKR

ปี 2551-2552

ได้ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น Malaysian Standard และ มอก.

ปี 2553

เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตให้กับ Thai Yamaha Motor ในรูปแบบ House Brand ภายใต้ชื่อ Y-TEQ

 • ทำกิจกรรมการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Heavy User ภายใต้รุ่น ND15000 พร้อมกับสร้างการรับรู้ Brand อย่างต่อเนื่อง

 

ปี 2554

ได้ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางนอก สำหรับการส่งออกไปยังประเทศกลุ่มยุโรป (E-Mark)

 

ปี 2555

มีการติดตั้ง ซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างและลายดอกยาง รวมถึงการสร้างแบบจำลองเพื่อทดสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความทนทานในการใช้งาน ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแบรนด์ต่อไป

 • มีการปรับโครงสร้างทุน ทำให้ทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท
ปี 2556

มีการสร้างโรงงานเพื่อหล่อดอกยางรถบรรทุก และเริ่มผลิตยางหล่อดอก

ปี 2557
 •  มีการเพิ่มเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิตยางนอก
 • มีการสร้าง อาคารสำนักงาน และโกดังสินค้าใหม่
 • มีการปรับโครงสร้างทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็น 150 ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 • ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย (STI Indian Standard)
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)”
ปี 2559
 • เปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่สำหรับวงการยางรถจักรยานยนต์ โดยใช้ชื่อว่า “AIR LOCK”
 • เริ่มใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Cell
ปี 2561
 • เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ FKRMM ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยางในและยางนอกสำหรับรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย
 • ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016
 • ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากประเทศอินโดนิเซีย (SNI Indonesian National Standard)
ปี 2562

ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางนอกรถจักรยานยนต์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ปี 2564

เข้าร่วมลงทุนโดยถือหุ้น 35% ในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ปี 2565

จัดตั้งบริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม