นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

 • หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
 • หลักสูตรการคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

 • ปี 2540-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด
 • ปี 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด
 • ปี 2564-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • เป็นบุตรของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
 • เป็นสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
 • เป็นหลานเขยของนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ

การถือหุ้น ใน NDR

 • 21.17% (ณ วันที่ 7 เมษายน 2565)