วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

NDR มุ่งยกระดับสินค้า บริการ และธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เราจะนำกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าไปใช้ในทุกกิจกรรมขององค์กร เพี่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในองค์กร เพื่อให้พนักงานใช้เป็นหลักการและพฤติกรรมชี้นำให้ปฏิบัติตาม เพื่อผลักดันให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยวิธีการที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้กำหนดค่านิยมองค์กร ดังต่อไปนี้

F U T U R E

F-FAST​

รวดเร็วด้วยคุณภาพ

U-UNITY

สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน

T-TRANSFORM

พร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

U-UNIQUE

สร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์

R-RESPECT

เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

E-EASY

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยความสนุก