ND RUBBER ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี เข้าศึกษาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในโรงงานและเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้า โดยมีพี่เกียรติศักดิ์ ทองสม ( ผู้จัดการหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ) และทีมงานทุกท่าน เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และพาเยี่ยมชมการทำงาน และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคน จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไม่มากก็น้อยไปใช้ประโยชน์ได้ ในโอกาสต่อไป