นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี อัตรากำไรสุทธิ
(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
รวมมูลค่าปันผล
ทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)
(หุ้นสามัญ :
หุ้นปันผล)
(บาท)
25570.580.08039.130.080
25580.160.06037.700.060
25590.260.09740.000.097
25600.080.02540:10.002858.610.028
25610.100.030
18.160.030
2562
25630.140.050
40.000.050
25640.130.30

41.470.03