รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565)

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น % หุ้น
1Bank of Singapore Limited78,695,10022.69
2นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา75,093,20221.65
3นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา74,089,21221.36
4นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา15,432,3004.45
5บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด11,026,300 3.18
6นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล9,576,9502.76
7นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์5,200,0001.50
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,124,1290.90
9นายภาววิทย์ กลิ่มประทุม3,000,0000.86
10นางเกษสุรีย์ สุนทร2,092,2870.60