โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565)