ND Rubber ร่วมงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle)

ND Rubber ร่วมงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle) มอบนโยบายการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน และมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า สถานประกอบการ จำนวน 28 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จากสถานศึกษาที่เปิดสอน สาชาวิชายานยนต์ไฟฟ้า 51 แห่ง และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 2,100 คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 420 คน เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี