ND RUBBER ร่วมอบรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

         นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมนภาลัย ซี โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี