NDR จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ประธานคณะกรรมการ (คนที่ 4 จากซ้าย) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากซ้าย) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ (คนที่ 2 จากซ้าย) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ (คนที่ 1 จากซ้าย) ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (คนที่ 3 จากขวา) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (คนที่ 2 จากขวา) และนายโกวิท คริสธานินทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (คนที่ 1 จากขวา) พร้อมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ