นโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนตระหนักและยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2564 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานให้ทุกธุรกิจนำไปปฎิบัติ

ประเด็น
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ บริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจมาร่วมพิจารณากับประเด็นจากการประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้รับรู้มุมมอง ข้อมูล และข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์ ก่อนนำผลทั้งหมดมาดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดการประเด็นต่างๆ สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

การดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวทาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย เพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ