ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (NDR-W2)

ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ชื่อย่อ

NDR-W2

หลักทรัพย์อ้างอิง

หุ้นสามัญ NDR

วันที่เสนอขาย

5 พฤษภาคม 2565

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

86,722,469 หน่วย

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

86,722,469 หุ้น

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ

0.00 บาท

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่มีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ

3.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่มีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย

17 พฤษภาคม 2565

วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ตามกำหนดวันใช้สิทธิ ดังนี้

วันใช้สิทธิครั้งที่ 1 : 1 ธันวาคม 2565

วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 2566

วันใช้สิทธิครั้งที่ 3 : 1 ธันวาคม 2566

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 4 : พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และกำหนดให้การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายมีระยะเวลาแจ้งความจำนงเท่ากับ 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

 

รายละเอียดการใช้สิทธิ

ข้อกำหนดสิทธิ (NDR-W2)

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงฯ