ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (NDR-W1)

ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1

ชื่อย่อ

(NDR-W1)

หลักทรัพย์อ้างอิง

หุ้นสามัญ NDR

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย

23 ธันวาคม 2559


จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

107,499,454 หน่วย

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ

0.00 บาท

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.03 หุ้น* (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ

2.93 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ

107,500,000 หุ้น

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ


กำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2560, วันที่ 15 ธันวาคม 2560, วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และครั้งสุดท้าย คือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และกำหนดให้การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายมีระยะเวลาแจ้งความจำนงไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

*ปรับสิทธิครั้งที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดการใช้สิทธิ

รายละเอียดกำหนดการและสถานที่การใช้สิทธิ (NDR-W1) ครั้งสุดท้าย

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1)

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ (NDR-W1)