แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ
อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

ทางอีเมล์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ auditcom@ndrubber.co.th
เลขานุการบริษัท watcharaporn.wk@ndrubber.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล thitikarn@ndrubber.co.th

โทรศัพท์ : 038-160-707

โทรสาร : 033-047-348

ฟอร์มแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน